Project Description

Business

دوره های کسب و کار

(BUSINESS)

بی شک یادگیری زبان انگلیسی از هر لحاظ موجب پیشرفت زبان آموزان از نظر مهارت های ارتباطی می شود. اما، آن دسته از افراد که در محیط کسب و کارهای حرفه ای هستند به خوبی می دانند که صرفاٌ دانش زبان انگلیسی ضامن ارتباطات مؤثر آنها نیست. لذا نمی توانند به کتابهای زبان عمومی که  فرا گرفته اند اکتفا کنند وازاین رو، دوره های Business (مانند یادگیری زبان نامه نگاری و ایمیل، اصول و فنون مذاکرات، مهارت های مکالمات تلفنی و….) می تواند تأثیر بسزایی در این حیطه داشته باشد.

لیست دوره های Business که در آکادمی زبان کیانوش ارائه می شود:

 • English for Negotiations
 • English for Emails and Letters
 • English for Meetings
 • English for Presentations
 • English for Telephoning
 • English for Customer Care
 • English for Accounting
 • English for Legal English
 • English for Human Resource
 • English for Marketing and Advertising
 • English for Sale and Purchasing
 • English for Aviation
 • English for Automobile Industries
 • English for Telecommunications
 • English for Logistics
 • English for Information Technology
 • English for Cabin Crew
 • English for Pharmaceutical Industry
 • English for Fashion Industry
 • English for Journalism
 • English for Tourism
 • English for Medicine
 • Business Vocabulary and Expressions
 • Speak Business English

‘ فرم رزرو تعیین سطح رایگان ‘

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD